Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2021 r 

Regulamin 

Ta strona internetowa i każda aplikacja mobilna (łącznie zwana „Witryną”) jest własnością Mateusza Bajerskiego („Ja”, “mojej” lub „Mateusz Bajerski”). Zapewniam dostęp do tej Witryny i mojego sklepu internetowego (oraz, moje „Usługi”). Korzystanie z tej witryny i jej usług podlegają poniższym warunkom. 

Przeglądając, uzyskując dostęp, używając, rejestrując się lub kupując towary i usługii w tej Witrynie lub w inny sposób korzystając z moich Usług, wyrażasz zgodę na wszystkie poniższe warunki, w tym wszelkie zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie (akceptujesz te „Warunki”). Dlatego proszę o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu. Zastrzegam sobie prawo do zmiany tej Witryny i niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli nie chcesz być związany niniejszymi Warunkami, nie powinieneś przeglądać, uzyskiwać dostępu, używać, rejestrować się lub kupować towarów w Witrynie.

Polityka prywatności 

Polityka prywatności, która reguluje również Twoją wizytę na mojej stronie, znajduje się pod adresem https://mateuszbajerski.co.uk/privacy-policy-2/. Zapoznaj się z moją Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje o moich użytkownikach.

Korzystanie z tej witryny 

Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków, Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na dostęp i niekomercyjne wykorzystanie tej Witryny do celów osobistych. 

Niniejsza licencja nie obejmuje: (a) jakiejkolwiek odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania tej Witryny lub zawartych w niej treści; (b) zbieranie i wykorzystywanie wykazów lub opisów produktów; (c) wykorzystywanie tej Witryny i jej zawartości jako wzór; lub (d) używanie jakichkolwiek robotów do eksploracji danych lub podobnych metod gromadzenia i ekstrakcji danych w tej Witrynie. 

Nie możesz używać ramek ani technik kadrowania w celu załączania jakichkolwiek treści lub innych zastrzeżonych informacji (w tym obrazów znajdujących się na tej Stronie), treści jakiegokolwiek tekstu lub układu / projektu jakiejkolwiek strony lub formularza zawartego na stronie www lub w formularzu.) bez mojej wyraźnej pisemnej zgody. 

Ponadto, nie możesz używać żadnych metatagów ani żadnego innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego naszą nazwę „znak towarowy” lub nazwę produktu bez mojej wyraźnej pisemnej zgody. 

Każde naruszenie niniejszych Warunków spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w tym paragrafie bez powiadomienia. 

Użytkownikowi przysługuje ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia hiperłącza do strony głównej tej Witryny, o ile łącze nie przedstawia mnie ani moich produktów lub usług w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub w inny sposób obraźliwy. To ograniczone prawo może zostać odwołane w dowolnym momencie. Nie możesz używać mojego logo lub innych zastrzeżonych grafik lub znaków towarowych jako części linku bez wyraźnej pisemnej zgody.

Konto

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji tej Witryny, może być wymagana rejestracja, którą ja mogę przypisać Ci ręcznie, lub może być konieczne wybranie hasła i nazwy użytkownika lub identyfikatora konta. Jeśli się zarejestrujesz, zgadzasz się podać dokładne i kompletne informacje rejestracyjne oraz niezwłocznie poinformować mnie o wszelkich aktualizacjach lub innych zmianach takich informacji. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i danych identyfikacyjnych, które zostały Ci przydzielone.

Ja jako administrator tej witryny, nie mam dostępu do Twojego hasła.

Jako użytkownik tej witryny, masz obowiązek niezwłocznie powiadomić mnie o każdym nieuprawnionym użyciu swojego hasła lub danych identyfikacyjnych lub o jakimkolwiek innym naruszeniu lub groźbie naruszenia bezpieczeństwa tej Witryny. 

Za każdym razem, gdy użyjesz hasła lub identyfikacji, zostaniesz uznany za upoważnionego do dostępu i korzystania z Witryny w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami, a ja nie mamy obowiązku badania autoryzacji ani źródła takiego dostępu lub korzystania z tej Witryny. 

UŻYTKOWNIK BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE DOSTĘPY I KORZYSTANIE Z TEJ STRONY PRZEZ KAŻDEGO KORZYSTAJĄCEGO Z JEGO HASŁA I IDENTYFIKACJI WYBRANEGO ORYGINALNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB PRZYPISANEGO DO UŻYTKOWNIKA, PODCZAS TWORZENIA KONTA. 

UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA TO, CZY DOSTĘP I KORZYSTANIE Z JEGO KONTA NA TEJ STRONIE JEST PRAWIDŁOWO AUTORYZOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, (W TYM), WSZYSTKIE KOMUNIKATY I TRANSMISJE ORAZ WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA (W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE) ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM LUB WYKORZYSTANIEM KONTA UŻYTKOWNIKA.

Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej Witryny lub wysyłając do Mnie wiadomości e-mail, komunikujesz się ze mną drogą elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie ode mnie wiadomości drogą elektroniczną. Będę komunikować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail lub zamieszczając powiadomienia w tej Witrynie lub za pośrednictwem innych usług. 

Korzystając z tej witryny akceptujesz, to, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja, którą dostarczę Ci drogą elektroniczną, spełnia wszelkie wymogi prawne, w formie komunikacji pisemnej. 

Treść użytkownika

Ta Witryna może zawierać funkcjonalność i funkcje („Funkcje interaktywne”), które umożliwiają użytkownikom tworzenie, publikowanie, przesyłanie lub przechowywanie dowolnych treści, takich jak tekst, muzyka, dźwięk, zdjęcia, wideo, grafika lub kod w Witrynach („Treści użytkownika”, ”Moje konto”). Nie wszystkie Treści użytkownika są publicznie dostępne i mogą zawierać informacje o Twoim profilu i wszelkie treści publikowane zgodnie z Twoim profilem, ale nie obejmują informacji o koncie ani informacji, które przesyłasz w celu dokonania zakupu. Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści użytkownika i za korzystanie z Funkcji interaktywnych oraz, że używasz wszelkich Funkcji interaktywnych na własne ryzyko.

Korzystając z Obszarów interaktywnych, zgadzasz się nie publikować, nie przesyłać, nie przesyłać, nie rozpowszechniać, nie przechowywać, nie tworzyć ani w żaden inny sposób nie publikować ani nie wysyłać za pośrednictwem Witryn któregokolwiek z poniższych:

Treści użytkownika, które są niezgodne z prawem, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, wulgarne, dwuznaczne, napastliwe, zawierające groźby, obraźliwe, podżegające, oszukańcze lub w inny sposób budzące sprzeciw;

Treści użytkownika, które stanowiłyby przestępstwo, zachęcały do ​​ich popełnienia lub zawierały instrukcje dotyczące przestępstwa, naruszały prawa jakiejkolwiek strony lub w inny sposób powodowałyby odpowiedzialność lub naruszałyby jakiekolwiek prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe;

Treści użytkownika, które wyświetlają, opisują lub zachęcają do korzystania z dowolnego sprzedawanego przez nas produktu w sposób, który może być obraźliwy, nieodpowiedni lub szkodliwy dla nas lub dowolnego użytkownika lub konsumenta;

Treści użytkownika, które mogą naruszać lub naruszać prawa do reklamy, prywatności lub ochrony danych innych osób, w tym zdjęcia, filmy, obrazy lub informacje o innej osobie, jeśli nie uzyskałeś zgody takiej osoby;

Treści użytkownika, które zawierają fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenia, twierdzenia lub przedstawienia dotyczące osoby, firmy, produktu lub usługi;

Treści użytkownika, które mogą naruszać jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa intelektualne lub prawa własności dowolnej strony;

Treści użytkownika podszywające się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób fałszywie przedstawiające powiązanie użytkownika z osobą lub podmiotem; i

Wirusy, wszelkiego rodzaju złośliwe oprogramowanie, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, destrukcyjne lub destrukcyjne pliki lub kod.

Prawa do Treści użytkownika

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, w tej Witrynie lub w oddzielnej umowie z Mateuszem Bajerskim, nie roszczę sobie prawa własności ani nie kontroluje żadnych Treści użytkownika. Jednak przesyłając lub publikując Treści użytkownika w tej Witrynie, udzielasz Mateuszowi Bajerskiemu niewyłącznego, wolnego od opłat, ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, zbywalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do używania, reprodukcji, modyfikowania, adaptacji, publikowania, tłumaczenia, tworzenia pochodnych dzieła z, prawem do rozpowszechnienia, wykonania i wyświetlania przesłanej Treści użytkownika w tej Witrynie oraz w witrynach stron trzecich i aplikacjach mobilnych oraz we wszystkich innych mediach lub formatach, niezależnie od tego, czy są obecnie znane lub bedą opracowane w przyszłości, w dowolnym celu i bez żadnej rekompensaty dla użytkownika. Przyznajesz również użytkownikom tej Witryny prawo dostępu do Treści użytkownika w związku z korzystaniem przez nich z tej Witryny. Umieszczając Treści użytkownika w tej Witrynie, oświadczasz i gwarantujesz, że: 

(A) takie Treści użytkownika nie są poufne; 

(B) posiadasz i kontrolujesz wszystkie prawa, tytuły i udziały w Treściach użytkownika lub w inny sposób posiadasz wszelkie niezbędne prawa do publikowania i wykorzystywania takich Treści użytkownika w tej Witrynie oraz do przyznania nam praw, które posiadasz w tych Warunki; 

(C) Treści użytkownika są dokładne i nie wprowadzają w błąd ani w żaden sposób nie są szkodliwe; 

oraz (D) Treści użytkownika oraz ich wykorzystanie i publikowanie w związku z tą Witryną nie naruszają i nie będą naruszać niniejszych Warunków ani żadnych innych naszych obowiązujących warunków, wytycznych lub zasad, ani żadnych obowiązujących przepisów, zasad lub przepisów.

Informacje zwrotne 

Oddzielne i niezależnie od Treści użytkownika możesz mieć możliwość przesyłania pytań, komentarzy, sugestii, recenzji, pomysłów, planów, projektów, notatek, propozycji, rysunków, oryginalnych lub kreatywnych materiałów oraz innych informacji dotyczących tej Witryny, mnie i moich produktów lub usług (jako „Informacje zwrotne”). Zgadzasz się, że opinia nie jest poufna i stanie się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, do takich Informacji zwrotnych i do nich oraz będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania opinii w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla użytkownika, chyba że strony ustalą (w formie pisemnej) inaczej.

Ograniczenia praw użytkowania

Korzystając z tej witryny zgadzasz się, że nie będziesz udostępniać ani zezwalać żadnej innej osobie lub podmiotowi na używanie Twojego hasła i identyfikacji.

Zgadzasz się, że nie będziesz pobierać, modyfikować, reprodukować, adaptować, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o publiczne wyświetlanie, sprzedawać, wynajmować, licencjonować lub w jakikolwiek inny sposób komercyjne wykorzystywanie jakiejkolwiek części tej witryny, z wyjątkiem i w zakresie wyraźnie dozwolonym na mocy niniejszych Warunków;

Nie posiadasz uprawnień aby: usunąć wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe lub inne informacje o prawach własności zawarte w Witrynie lub na niej.

Nie będziesz używać dowolnego robota „pająka” do przeszukiwania / pobierania serwisu lub innego urządzenia do pobierania lub indeksowania dowolnej części tej Witryny;

ani zbierać jakichkolwiek informacji o innych użytkownikach (w tym nazwy użytkowników i / lub adresy e-mail) w jakimkolwiek celu innym niż pozyskiwanie i / lub udostępnianie recenzji innym użytkownikom;

Na mocy tego regulaminu zabronione jest: przeformatować lub ramkować dowolnej części jakichkolwiek stron internetowych, które są częścią tej Witryny;

tworzyć konta użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywymi lub oszukańczymi pretekstami;

tworzyć lub przesyłać innym użytkownikom niezamówionych wiadomości elektronicznych, takich jak „spam”, lub w inny sposób przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z Witryny;

przesyłać do tej Witryny jakichkolwiek treści, które fałszywie stwierdzają lub sugerują, że takie treści są przez nas sponsorowane lub popierane;

Udostępniać lub przesyłać na tę Witrynę dowolną pozycję zawierającą lub ucieleśniającą jakiekolwiek wirusy, robaki, defekty, złośliwe oprogramowanie, koń trojański, bombę programową lub inną funkcję zaprojektowaną w celu uszkodzenia lub pogorszenia w jakikolwiek sposób działania tej witryny, jakiejkolwiek innej witryny internetowej, lub dowolnego komputera lub innego urządzenia lub system, lub pogorszenia korzystania z tej Witryny przez dowolnego użytkownika; używać tej Witryny do naruszania bezpieczeństwa lub uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do jakiegokolwiek komputera lub sieci komputerowej lub innego urządzenia lub systemu (w tym nieautoryzowanych prób odkrycia haseł lub kodów szyfrujących);

przesyłać na tę Stronę jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem lub ułatwiają‚ stanowią‚ promują lub zachęcają do nielegalnej działalności; lub w inny sposób wykorzystywać Witryny do przesyłania lub przechowywania nielegalnych materiałów, w tym wszelkich materiałów uznanych za groźne lub nieprzyzwoite;

kopiować ani przechowywać Treści użytkownika oferowanych w tej Witrynie do celów innych niż osobiste, niekomercyjne wykorzystanie;

podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają, lub mogą narzucać, według mojego wyłącznego uznania, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie danymi lub ruchem w tej Witrynie lub infrastrukturze IT używanej do obsługi i udostępniania tej Witryny; lub

używać tej Witryny i / lub jakichkolwiek Treści użytkownika „celowo lub nieumyślnie” w celu naruszenia jakiegokolwiek obowiązującego lokalnego prawa federalnego lub międzynarodowego.

Nie mam obowiązku monitorowania żadnego zachowania użytkownika w tej Witrynie i zastrzegam sobie prawo i mamy absolutną swobodę monitorowania jakiegokolwiek zachowania użytkownika w tej Witrynie w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia.

Własność

Tak jak między Tobą a mną, ta witryna, w tym wszystkie zdjęcia, obrazy, tekst, grafika, ikony, klipy audio, oprogramowanie, kod źródłowy i inne jej aspekty (z wyłączeniem Treści użytkownika), wszystkie ich ulepszenia lub modyfikacje, wszystkie oparte na nich prace pochodne oraz zbiór‚ aranżacja‚ i montaż tej Witryny (łącznie z „Treść Witryny”) ‚w tym wszystkie prawa autorskie‚ znaki towarowe‚ i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności wymienione powyżej‚ są własnością Mateusza Bajerskiego lub moich licencjodawców i są chronione przez obowiązujące prawa autorskie. 

Używanie któregokolwiek z moich znaków towarowych lub usługowych bez mojej wyraźnej pisemnej zgody jest surowo zabronione. Zabrania się używania moich znaków towarowych lub znaków usługowych w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą w jakikolwiek sposób, który może powodować nieporozumienia. Nie możesz używać Moich znaków towarowych lub usługowych w jakikolwiek sposób, który dyskredytuje mnie lub zdyskredytuje w przyszłości. Nie możesz używać naszych znaków towarowych ani usługowych w metatagach bez uprzedniej wyraźnej zgody. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być uznane za przyznanie Tobie ani żadnemu innemu użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do któregokolwiek z Moich patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności.

Zakupy w tej witrynie

Zgadzasz się, że wszystkie Twoje transakcje z, lub za pośrednictwem tej Witryny mogą, według mojego uznania, być przeprowadzane elektronicznie od początku do końca. Jeśli zdecyduje się na postępowanie nieelektroniczne, transakcje te będą nadal podlegać pozostałej części niniejszych Warunków, chyba że zastosujesz inne dostarczone przez Mateusza Bajerskiego warunki. Jesteś odpowiedzialny/a za wydrukowanie lub wykonanie elektronicznej kopii niniejszych Warunków oraz wszelkich innych umów lub ujawnień, które mamy obowiązek Ci przekazać.

Ryzyko utraty i tytuł własności do przedmiotów zakupionych przez Ciebie w tej Witrynie przechodzi na Ciebie z chwilą dostarczenia przez nas przedmiotów przewoźnikowi zgodnie z umową dostawy lub pobrania produktów elektronicznych na Twoje urządzena.

Za towary zamówione w tej Witrynie naliczamy podatek od sprzedaży na podstawie obowiązującej stanowej stawki podatku obrotowego obowiązującej w miejscu, do którego wysyłane jest zamówienie.

Kiedy wysyłamy produkt do Ciebie lub zgodnie z Twoimi wskazówkami do innej osoby, zgadzasz się zapłacić za wysyłkę i wszelkie opłaty manipulacyjne pokazane na tej stronie podczas składania zamówienia. Zastrzegam sobie prawo do okresowego zwiększania, zmniejszania i dodawania lub eliminowania opłat bez wcześniejszego powiadomienia, więc zgadzasz się sprawdzić wszystkie opłaty przed złożeniem zamówienia lub zarejestrowaniem się w usłudze. Wszelkie opłaty za wysyłkę lub obsługę mogą odzwierciedlać rzeczywiste koszty, ale nie muszą.

Można używać tylko ważnych kart kredytowych lub innych akceptowanych przez tę Witrynę metod płatności. Przesyłając zamówienie, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony/a do korzystania z wyznaczonej karty lub metody i upoważniasz Mnie do obciążenia tą kartą lub inną metodą obciążenia Twojego zamówienia (w tym podatków, kosztów wysyłki, obsługi i wszelkich innych kwot opisanych w Witrynie). Jeśli karta (lub inna metoda) nie może zostać zweryfikowana, jest nieważna lub nie jest w inny sposób akceptowana, Twoje zamówienie może zostać automatycznie zawieszone lub anulowane.

Wszystkie zwroty podlegają naszej Polityce Zwrotów, którą można znaleźć na stronie https://mateuszbajerski.co.uk/returns/.

Staram się być jak najbardziej dokładny i eliminować błędy w tej Witrynie; jednak nie gwarantuję, że jakikolwiek produkt, usługa, opis, zdjęcie, ceny lub inne informacje są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów. W przypadku błędu, czy to na tej Stronie, w potwierdzeniu zamówienia, w realizacji zamówienia, dostarczeniu produktu lub usługi lub w inny sposób, zastrzegamy sobie prawo do poprawienia takiego błędu i odpowiedniej zmiany zamówienia, jeśli to konieczne (w tym do pobrania prawidłowej ceny) lub anulować zamówienie i zwrócić pobraną kwotę. Jednym z środków zaradczych w przypadku takiego błędu jest anulowanie zamówienia i uzyskanie zwrotu pieniędzy.

Wszystkie pozycje zależą od dostępności i zastrzegam sobie prawo do nałożenia ograniczeń ilościowych na każde zamówienie, do odrzucenia całości lub części zamówienia oraz do zaprzestania produkcji produktów lub usług bez powiadomienia, nawet jeśli już złożyłeś zamówienie. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegam sobie prawo do odrzucenia lub anulowania wszelkich zamówień złożonych na produkty i / lub usługi, których sprzedaż lub użytkowanie takiego produktu i / lub usługi w Twoim kraju lub jurysdykcji jest ograniczone lub zabronione.

Linki i Hiperłącza

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn w Internecie, które są własnością osób trzecich i są przez nie obsługiwane. Przyjmujesz do wiadomości, że nie ponoszę odpowiedzialności za działanie lub treści znajdujące się w takiej witrynie lub za jej pośrednictwem.

Zakończenie

Możesz wypowiedzieć Warunki w dowolnym momencie, zamykając swoje konto, zaprzestając korzystania z tej Witryny i powiadamiając nas o wypowiedzeniu. Zastrzegam sobie prawo, bez powiadomienia i według naszego wyłącznego uznania, do wypowiedzenia prawa do korzystania z tej Witryny lub dowolnej części tej Witryny oraz do zablokowania lub uniemożliwienia dostępu i korzystania z tej Witryny lub dowolnej części tej Witryny w przyszłości.

Rekompensata

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się bronić, bezpiecznie korzystać i nie szkodzić Tej Witrynie, Mateuszowi Bajerskiemu oraz jego spółką zależnym i stowarzyszonym, a także ich kierownikom, dyrektorom, agentom, partnerom biznesowym, członkom, pracownikom, niezależnym wykonawcom, usługodawcom i konsultantom („Moje Strony powiązane ”), od wszelkich roszczeń, szkód, kosztów, zobowiązań i wydatków (łącznie „Roszczenia”) wynikających z lub związanych z: 

(A) dostępem użytkownika do niniejszej Witryny i korzystaniem z niej lub nadużyciem jej; 

(B) wszelkie Treści użytkownika, które publikujesz, przesyłasz, używasz, rozpowszechniasz, przechowujesz lub w inny sposób przesyłasz w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem; 

(C) wszelkie przekazane informacje zwrotne; 

(D) naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków; 

oraz (E) naruszenie przez Ciebie praw innych osób. 

Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić mnie o wszelkich roszczeniach osób trzecich, współpracować ze mną w obronie takich roszczeń oraz pokryć wszystkie opłaty, koszty i wydatki związane z obroną takich roszczeń (w tym między innymi honoraria prawników). Ponadto zgadzasz się, że będę mieć prawo do kontrolowania obrony lub rozstrzygania wszelkich roszczeń stron trzecich.

Zastrzeżenia

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych osobną umową pisemną lub w tym regulaminie, niniejsza Witryna, w tym cała Zawartość Witryny i usługi świadczone na niej lub w związku z nią, są świadczone na zasadzie „TAK JAK JEST” i „Z WSZYSTKIMI WADAMI” bez oświadczeń, gwarancji lub jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub dorozumianych. WYŁĄCZAM WSZYSTKIE INNE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, WARUNKI I OBOWIĄZKI, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI, OBOWIĄZKÓW LUB WARUNKÓW: 

(A) PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYTKOWANIA – NARUSZENIE; 

ORAZ (B) UTWORZONE PRZEZ WYKORZYSTANIE HANDLOWE, SPOSÓB OBSŁUGI LUB PRZEPIS. 

Nie oświadczam ani nie gwarantuje, że ta witryna jest dokładna, kompletna, niezawodna, aktualna lub wolna od błędów. Nie oświadczam ani nie gwarantuje, że ta Witryna lub moje serwery są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Ograniczenie odpowiedzialności

Jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem pomiędzy użytkownikiem oraz moją jedyną i wyłączną odpowiedzialnością za jakiekolwiek naruszenie gwarancji jest prawo użytkownika do zwrotu produktu lub otrzymania zwrotu kosztów usługi zgodnie z moimi obowiązującymi zasadami dotyczącymi zwrotów i wymian. W ŻADNYM PRZYPADKU JA LUB MOJE PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB STRAT BIZNESOWYCH, NAWET JEŚLI ZOSTAŁEŚ/AŚ POINFORMOWANY/A O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ JA ANI ŻADNA Z MOICH  STRON POWIĄZANYCH NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ,
Z TYTUŁU UMOWY, GWARANCJI, WYROKU (W TYM ZANIEDBANIA CZYNNOŚCI, PASYWNOŚCI LUB OBCIĄŻENIA), LUB INNEJ TEORII WYNIKAJĄCEJ Z TYCH WARUNKÓW LUB W PRZYPADKU ZAKUPU LUB KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB USŁUGI, GDY STRONA PRZEKROCZYŁA CENĘ ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI. OGRANICZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM PARAGRAFIE NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE WYKLUCZAJĄ CAŁKOWITEGO ZANIEDBANIA, OSZUSTW, CELOWYCH, CHWILOWYCH, ZŁOŚLIWYCH LUB NIEODPOWIEDZIALNEGO ZACHOWANIA STRON.

Środki zaradcze 

Wyrażasz zgodę na to, że w wypadku gdyby moje środki prawne za jakiekolwiek rzeczywiste lub grożące naruszenie niniejszych Warunków byłyby niewystarczające, to będę uprawniony do określonego wykonania lub zadośćuczynienia, lub obu, oprócz wszelkich szkód, do których mogę być prawnie zobowiązany, łącznie z uzasadnionymi kosztami jakiejkolwiek formy rozstrzygania sporów, w tym między innymi honorariów prawników. Żadne prawo ani zadośćuczynienie nie będzie wykluczone z jakichkolwiek innych praw, czy to na mocy prawa, czy na zasadzie słuszności, w tym między innymi w postaci nakazu odszkodowania, honorariów i wydatków prawników. 

Modyfikacje witryny 

Zastrzegam sobie prawo do zmiany lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, tej Witryny lub jakichkolwiek jej funkcji lub ich części bez wcześniejszego powiadomienia. 

Rozdzielność postanowień 

Jeśli którekolwiek z postanowień tego regulaminu zostanie uznane za nieważne, unieważnione lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to będzie uważane za nieważny i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień tego regulaminu. 

Brak beneficjentów będących osobami trzecimi 

Niniejsze Warunki służą wyłącznie stronom i będą przez nie egzekwowane. Celem niniejszych Warunków nie jest przyznanie jakichkolwiek praw ani korzyści osobom trzecim ani stworzenie jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności stron wobec strony trzeciej.

Różne

W wyniku niniejszych Warunków nie powstaje żadna agencja, spółka partnerska, spółka “joint venture” ani stosunek pracy, a Ty nie masz żadnych uprawnień, aby mnie wiązać w jakikolwiek sposób. Mogę przesyłać Ci powiadomienia, w tym dotyczące zmian niniejszych Warunków, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub publikacjami w tej Witrynie. 

Niniejsze Warunki, które zostaną uznane za zaakceptowane przez Ciebie podczas korzystania z Witryny, stanowią całość porozumienia między Tobą a Mną w zakresie korzystania z tej Witryny. Moje niewykonanie lub pominięcie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się egzekwowania tego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane w niezbędnym minimalnym zakresie, tak aby niniejsze Warunki pozostały w pełnej mocy i skuteczności oraz wykonalne. Niniejsze Warunki nie podlegają cesji, nie podlegają przeniesieniu ani sublicencjonowaniu przez użytkownika, chyba że za naszą uprzednią pisemną zgodą. Niniejsze Warunki obejmują i włączają przez odniesienie moją Politykę prywatności, którą można znaleźć pod adresem https://mateuszbajerski.co.uk/privacy-policy-2/, a także wszelkie uwagi dotyczące Witryny.

Pytania 

Pytania dotyczące niniejszych Warunków, Polityki prywatności lub innych materiałów związanych z polityką można kierować do mojego personelu pomocniczego, wysyłając wiadomość e-mail na adres: hipnoterapia.bajerski@gmail.com

Mateusz Bajerski IMAGOTERAPIA – Regulamin programu partnerskiego 

Umowa

Rejestrując się jako Partner w Programie Partnerskim Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA („Program”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki świadczenia usług”).

Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub ulepszają obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta i przepadek wszelkich zaległych płatności prowizji partnerskich uzyskanych w trakcie naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki udziału w programie partnerskim

Linki / grafiki w Twojej witrynie, w Twoich e-mailach lub innych komunikatach

Po zarejestrowaniu się w Programie Afiliacyjnym otrzymasz unikalny Kod Afiliacyjny. Masz prawo umieszczać linki, banery lub inne grafiki, które udostępniam wraz z Twoim kodem stowarzyszonym, w Twojej witrynie, w swoich wiadomościach e-mail lub w innej komunikacji. Przekażę Ci wytyczne, style linków i grafikę do wykorzystania w linkowaniu do Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA. Mogę zmienić projekt dzieła sztuki w dowolnym momencie bez powiadomienia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, udostępnię specjalne formaty linków do wykorzystania we wszystkich linkach między Twoją witryną a Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA. Musisz upewnić się, że każde z linków pomiędzy Twoją stroną a Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA prawidłowo wykorzystuje takie specjalne formaty linków. 

Linki do Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA umieszczone w Twojej witrynie zgodnie z niniejszą Umową i które prawidłowo wykorzystują takie specjalne formaty linków, nazywane są „Łączami specjalnymi”. 

Opłaty za polecenie otrzymasz tylko w przypadku sprzedaży produktu Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA, która odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem linków specjalnych; nie będę ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie w związku z jakimkolwiek niepowodzeniem przez Ciebie lub osobę, do której się odnosisz, w korzystaniu ze Specjalnych Linków lub nieprawidłowym wpisywaniu Twojego Kodu Partnera, w tym w zakresie, w jakim takie niepowodzenie może skutkować obniżeniem kwot, które w innym przypadku zostałyby Ci zapłacone zgodnie z niniejszą Umową.

Linki partnerskie powinny wskazywać na stronę promowanego produktu.

Opłaty / prowizje za polecenie i płatności

Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć link specjalny w Twojej witrynie, e-mailu lub innej komunikacji do https://mateuszbajerski.co.uk i w tym czasie złożyć zamówienie na produkt sesja.

Będę płacić prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez moje systemy. Nie będę płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że dokonał zakupu lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie był on śledzony przez mój system. Mogę płacić tylko prowizje od działalności generowanej przez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez moje systemy.

Zastrzegam sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych, zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Płatności rozpoczynają się dopiero, gdy zarobisz więcej niż 100 PLN lub 20 GBP dochodu partnera. Jeśli Twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 100 PLN lub 20 GBP, Twoje prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone. Jestem odpowiedzialny tylko za opłacanie rachunków, które przekroczyły próg 100 PLN lub 20 GBP.

Identyfikacja siebie jako Partnera Afilacyjnego – Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA

Nie możesz wydawać żadnych informacji prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub swojego udziału w Programie; takie działanie może skutkować zakończeniem uczestnictwa w Programie. Ponadto nie możesz w żaden sposób fałszywie przedstawiać ani upiększać relacji między Mateuszem Bajerskim a Tobą, twierdzić, że rozwijasz moje produkty, twierdzić, że jesteś częścią Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA, ani wyrażać ani sugerować jakichkolwiek relacji lub powiązań między Mateuszem Bajerskim a Tobą lub jakąkolwiek inną osobą. lub podmiotem, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie (w tym przez wyrażanie lub sugerowanie, że wspieram, sponsoruje, popieram lub przekazuje pieniądze na cele charytatywne lub inne cele).

Nie możesz kupować produktów za pośrednictwem swoich linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według mojego wyłącznego uznania) wstrzymaniem opłat za polecenie i / lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Harmonogram płatności

Tak długo, jak Twoje obecne zarobki partnera przekraczają 100 PLN lub 20 GBP, będziesz otrzymywać wypłatę każdego miesiąca. Jeśli od ostatniej płatności nie zarobiłeś 100 PLN lub 20 GBP, zapłacimy Ci kolejnego miesiąca po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupują produkty w ramach tego Programu, będą uważani za naszych klientów. 

W związku z tym wszystkie reguły, zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Mogę zmienić zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład ustalimy ceny, które mają być naliczane za produkty sprzedawane w ramach tego Programu zgodnie z moimi własnymi zasadami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się od czasu do czasu zmieniać. Ponieważ zmiany cen mogą wpłynąć na Produkty, które wystawiłeś/aś jako partner Afiliacyjny w swojej witrynie, nie powinieneś wyświetlać cen produktów w swojej witrynie. Dołożę wszelkich starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie mogę zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za rozwój, obsługę i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się w Twojej witrynie. Na przykład będziesz wyłącznie odpowiedzialny za:

– Techniczne działanie Twojej witryny i całego związanego z nią sprzętu

– Zapewnienie, że wyświetlenia linków specjalnych w Twojej witrynie nie naruszają żadnej umowy między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym między innymi żadnych ograniczeń lub wymagań nałożonych na Ciebie przez stronę trzecią, która obsługuje Twoją witrynę)

– Dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów opublikowanych w Twojej witrynie (w tym między innymi wszystkie materiały związane z Produktem i wszelkie informacje, które umieszczasz w specjalnych linkach lub które ze mną kojarzysz)

– Zapewnienie, że materiały publikowane w Twojej witrynie nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub praw własności)

– Zapewnienie, że materiały publikowane w Twojej witrynie nie są zniesławiające lub w inny sposób nielegalne

– Zapewnienie, że Twoja witryna dokładnie i odpowiednio ujawnia, za pośrednictwem polityki prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób gromadzisz, wykorzystujesz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że osoby trzecie (w tym reklamodawcy) mogą udostępniać treści i / lub reklamy i zbierają informacje bezpośrednio od odwiedzających oraz mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem

Jako warunek uczestnictwa w Programie, zgadzasz się, że będąc uczestnikiem Programu będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, nakazów, licencji, zezwoleń, orzeczeń, decyzji lub innych wymagań dowolnego organu rządowego, który ma jurysdykcję nad Tobą, niezależnie od tego, czy te prawa itp. obowiązują teraz, czy później wejdą w życie, w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego zobowiązania, zgadzasz się, że jako warunek swojego udziału w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów (federalnych, stanowych lub innych), które regulują marketingową pocztę e-mail, w tym między innymi ustawy CAN-SPAM z 2003 r. I wszystkich inne przepisy antyspamowe.

Okres obowiązywania umowy i programu

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się po zaakceptowaniu przeze mnie wniosku przyłączenia do Programu i zakończy się po wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron. 

Zarówno Ty, jak i ja możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej witryny wszystkie linki do https://mateuszbajerski.co.uk oraz wszystkie nasze znaki towarowe, stroje handlowe i logo oraz wszystkie inne materiały dostarczone przeze mnie lub w moim imieniu na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z Programem. 

Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA zapłaci wszelkie zaległe zarobki przekraczające 100 PLN lub 20 GBP.

Zakończenie

Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zlikwidować Twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA, z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie świadczenia Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub dostępu do Twojego Konta, a także przepadek i zrzeczenie się wszelkich potencjalnych lub do zapłacenia prowizji na Twoim Koncie, jeśli zostały one zarobione w wyniku oszustwa, nielegalnie, zbyt agresywnie lub wykorzystywały wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu. 

Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Relacje stron

Ty i ja jesteśmy niezależnymi kontrahentami i żadne postanowienie niniejszej Umowy nie stworzy partnerstwa, spółki joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między stronami. Nie masz uprawnień do składania ani przyjmowania ofert lub oświadczeń w moim imieniu. Nie będziesz składać żadnych oświadczeń, czy to w swojej witrynie, ani w inny sposób, które w uzasadniony sposób zaprzeczały by czemukolwiek w tej sekcji.

Granice odpowiedzialności

Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub utratę dochodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli poinformowano Cię o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto moja łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitych opłat za polecenie uiszczonych lub należnych na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielam żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych za jego pośrednictwem (w tym między innymi gwarancji przydatności, przydatności handlowej, nienaruszalności ani żadnych dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu działania, transakcji lub wykorzystania handlowego). Ponadto nie gwarantuje, że działanie Witryny Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, oraz nie będę ponosić odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek przerw lub błędów.

Niezależne dochodzenie

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ I AKCEPTUJE WSZYSTKIE JEJ ZASADY I WARUNKI. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE MOGĘ W DOWOLNYM CZASIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) ŻĄDAĆ ODESŁANIA KLIENTÓW DO WARUNKÓW, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB UŻYWAĆ STRON INTERNETOWYCH PODOBNYCH LUB KONKURENCYJNYCH DO TWOJEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. DEKLARUJESZ, ŻE NIEZALEŻNIE OCENIŁEŚ/AŚ CHĘĆ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE AFFILIATE I NIE OPIERASZ SWOJEJ DECYZJI NA ŻADNYCH OŚWIADCZENIACH, GWARANCJACH ANI OŚWIADCZENIACH INNYCH NIŻ POSTANOWIONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Arbitraż

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym wszelkie faktyczne lub domniemane jej naruszenie), wszelkie transakcje lub działania w ramach niniejszej Umowy lub relacji użytkownika ze mną lub którymkolwiek z moich podmiotów stowarzyszonych będą poddawane poufnemu arbitrażowi, z wyjątkiem tego, w zakresie, w jakim użytkownik w jakikolwiek sposób naruszył lub groził naruszeniem praw własności intelektualnej, mogę ubiegać się o wydanie nakazu lub innego odpowiedniego zadośćuczynienia w dowolnym sądzie (i wyrażasz zgodę na nie wyłączną jurysdykcję i właściwość terytorialną takich sądów) lub w jakimkolwiek innym właściwym sądzie. 

Arbitraż w ramach niniejszej umowy będzie prowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi wówczas w Wielkiej Brytanii. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać wydane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo żadne postępowanie arbitrażowe na podstawie niniejszej Umowy nie może być łączone z arbitrażem z udziałem jakiejkolwiek innej strony podlegającej niniejszej Umowie, czy to w drodze arbitrażu grupowego, czy w inny sposób.

Różne

Niniejsza Umowa podlega prawu Wielkiej Brytanii, bez odniesienia do zasad regulujących wybór prawa. Nie możesz dokonać cesji niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie obowiązywać, działać na korzyść i będzie wykonalna wobec stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy. Brak egzekwowania przeze mnie rygorystycznego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się mojego prawa do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

Brak możliwości skorzystania przez Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA z jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Regulamin stanowi całość umowy między Tobą a Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA i reguluje korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Mateusz Bajerski – IMAGOTERAPIA (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług ).

error: Content is protected !!